15,271 Reputation

10 yesterday
10 Nov 24
10 Nov 16
10 Nov 14
20 Nov 13
10 Nov 6
10 Oct 20
10 Oct 15
10 Sep 2
10 Aug 9
10 Jul 29
10 Jul 24
10 Jun 21
10 Jun 20
10 Jun 13
30 Jun 5
10 May 31
10 May 30
20 May 29
18 May 28
10 May 19
10 May 5
10 Apr 14
10 Mar 27
10 Mar 11
10 Mar 10
10 Mar 6
10 Feb 26
20 Feb 17
20 Feb 13